ಪ್ರವಾಸ

ತುಂಗಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀರು ನಾಯಿ ಹಿಂಡು- ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ

ತುಂಗಭದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡ ನೀರು ನಾಯಿ ಹಿಂಡು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹೊಸಪಾಳ್ಯ