ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ*ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ* ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು

ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ*ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ* ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು

ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ*ಶ್ರೀ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ* ಜಾತ್ರಾಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮುರುಳೀಧರ ಹಾಲಪ್ಪ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು