ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ‘ಭಾರತ ಜೋಡಿಸಿ ‘ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ‘ಭಾರತ ಜೋಡಿಸಿ ‘ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು

ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ-ಫೋಟೋ ಒಂದು
ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು
1 / 6

1. ಭಾರತ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರಾ-ಫೋಟೋ ಒಂದು

ತುರುವೇಕೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನ ‘ಭಾರತ ಜೋಡಿಸಿ ‘ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯಗಳು

Next