ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ೫೦೦ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ೫೦೦ ಕೋಟಿ ಸಂಪಾದನೆ