ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ- ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಾಹಿದ್‌ ಜಮ್‌ ಜಮ್

ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ- ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಾಹಿದ್‌ ಜಮ್‌ ಜಮ್

ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿ- ದಂಡಿನ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನಾಹಿದ್‌ ಜಮ್‌ ಜಮ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಮುಜರಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಪಾಡ್ಯಮಿಯ ದಿನದಂದ ಗೂಪೂಜೆ .ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಂಡಿನಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ..ಪ್ರಭಾರ ಉಪವಿಭಾಗಾದಿಕಾರಿ ನಾಹಿದ ಜಮ್.ಜಮ್ ದಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ ಎಮ್ ಜಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮುರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು