ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ , ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ , ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ , ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ

ಮೇಯರ್ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ , ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ