ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.

ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟಿçಯ ಕ್ರಿಬ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು.