ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ  ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ “ತಣಿದ ಮನವು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ” 

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ “ತಣಿದ ಮನವು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ”

ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಾಯಿತೋ..,  kuchangiprasanna

ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಾಯಿತೋ.., kuchangiprasanna

ಹೆಂಡದ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿರಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಾಹುತ!?

toddy-bottle-and-cap, ಹೆಂಡದ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿರಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಾಹುತ!?

‘ಆಸನ’ ಮತ್ತು ‘ಹರಸೀಕೆರೆ’ಗಳೆಂಬ  ‘ಅ’ ಕಾರ ‘ ಹ’ಕಾರಗಳ ಆಹಾ ಖಾರ...

‘ಆಸನ’ ಮತ್ತು ‘ಹರಸೀಕೆರೆ’ಗಳೆಂಬ  ‘ಅ’ ಕಾರ ‘ ಹ’ಕಾರಗಳ ಆಹಾ ಖಾರ ! ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ