ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ-ವರುಣಾ-ಬಾದಾಮಿ-...............? ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ-ವರುಣಾ-ಬಾದಾಮಿ-...............? ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಅಮಾನಿಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೇ? ರೂ.25 ಕೋಟಿಯ ಪಂಪಿಂಗ್...

ಅಮಾನಿಕೆರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೇ? ರೂ.25 ಕೋಟಿಯ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದೆಯೇಕೆ?

ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್- ಆರಂಭ ಶೂರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್...

ಕೆರೆ ಸುತ್ತ ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ನಿಂತ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್- ಆರಂಭ ಶೂರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ!? 99% ಲೋಕಲ್ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ  ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ “ತಣಿದ ಮನವು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ” 

ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ “ತಣಿದ ಮನವು ದುಃಖವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ”

ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಾಯಿತೋ..,  kuchangiprasanna

ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಯಾಕಾಯಿತೋ.., kuchangiprasanna

ಹೆಂಡದ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿರಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಾಹುತ!?

toddy-bottle-and-cap, ಹೆಂಡದ ಬಾಟಲಿಗೆ ಬಿರಡೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅನಾಹುತ!?

‘ಆಸನ’ ಮತ್ತು ‘ಹರಸೀಕೆರೆ’ಗಳೆಂಬ  ‘ಅ’ ಕಾರ ‘ ಹ’ಕಾರಗಳ ಆಹಾ ಖಾರ...

‘ಆಸನ’ ಮತ್ತು ‘ಹರಸೀಕೆರೆ’ಗಳೆಂಬ  ‘ಅ’ ಕಾರ ‘ ಹ’ಕಾರಗಳ ಆಹಾ ಖಾರ ! ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ